Dragon Warrior III NES Shields

Image Name
No Artwork Yet Bronze Shield
No Artwork Yet Iron Shield
No Artwork Yet Leather Shield
No Artwork Yet Shield of Heroes
No Artwork Yet Shield of Sorrow
No Artwork Yet Shield of Strength
No Artwork Yet Silver Shield