Dragon Warrior II GBC - Shields

Image Name
No Artwork Yet Evil Shield
No Artwork Yet Heal Shield
No Artwork Yet Leather Shield
No Artwork Yet Loto Shield
No Artwork Yet Steel Shield